امروز : پنجشنبه، ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
لیست هزینه ها و خدمات
تعرفه های ثبت نام عنوان هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) عملیات
ثبت نام عادی 7,500,000 ریال 3,000,000 ریال ثبت نام
ثبت نام دانشجویی 4,200,000 ریال 2,000,000 ریال ثبت نام
ثبت نام آزاد(بدون مقاله) 3,000,000 ریال 0 ریال ثبت نام